You play, we pay!

Nguyên Thạch (Danlambao) – Tác giả trưng ra một trong nhiều bằng chứng là các chóp bu của đảng và nhà cầm quyền đã tuyên bố nhiều quan điểm mà khi nghe, […]