Kịch bản của đoàn kịch nói Ba Đình

Babui (Danlambao)