Việt gian bán nước

Lẩm Cẩm Lão Gia (Danlambao) – Ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước với tỷ lệ 99.76%. Với Lẩm Cẩm Lão Gia tôi thì […]