Ai đang chia rẽ nhân dân?

Nguyễn Lai (Danlambao) – Có khi nào sau một ngày ngồi trước nhà canh giữ những người bất đồng chính kiến, dưới cái nắng nóng muốn nổ tung đầu, những […]