Bây giờ Trọng lú lủi đầu nơi mô

Babui (Danlambao)