Thủ tướng người và tưởng thú ta

Ông Narendra Modi ngoài 90 tuổi nói không cần giấy Ông Nguyễn Xuân Phúc ngoài 60 tuổi nói không cần nhìn… cử tọa Ai ngon hơn ai?

Tui khoái bà đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thuỷ!
Thursday August 15, 2019

Tư nghèo (Danlambao) – Hôm qua có bà đại biểu người em xứ Hậu (Giang) phát biểu một câu nghe thiệt đã: “đề nghị chủ tịch tỉnh đi xe máy, [...]

The post Tui khoái bà đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thuỷ! appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Bác cháu ta…
Tuesday September 03, 2019

The post Bác cháu ta… appeared first on Bao Dien Tu 24h.