Một giải thưởng xứng đáng cho danh hài Công Lý

Giải thưởng chỉ thật sự có giá trị khi danh hài nhận giải từ tay một đại danh hài…