Tiêu diệt Trung cộng

Nguyễn Minh Tâm (Danlambao) – Tính đến thời điểm này, chúng ta có thể chắc chắn rằng Chính phủ Donald Trump đang quyết tâm tiêu diệt Trung cộng, chứ không phải chỉ […]